Privacy verklaring

24/7 drive hecht veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. 24/7 drive zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

24/7 drive

Als u via onze website, Facebookpagina of op een andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt dan geldt 24/7 drive als verantwoordelijke in de zin van de privacy regelgeving. Onze hoofdvestiging is gevestigd aan de Ekkersrijt 7025 te (5692 HB) Son en is geregistreerd bij de KvK onder het nummer 17187408.

Verwerking van persoonsgegevens van inschrijvingen en werknemers

Indien u bij 24/7 drive informatie opvraagt  of u aanmeldt voor een nieuwsbrief, vragen wij u onder meer om uw naam, telefoonnummer, woonplaats en e-mailadres. Als u zich inschrijft als werkzoekende of reageert op een vacature vraagt 24/7 drive ook om uw geboortedatum, nationaliteit, geslacht, gegevens over uw rijbewijs, uw werkvoorkeuren en uw CV. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen in het kader van door u af te leggen testen of via referentiechecks in de sollicitatieprocedure. Op het moment dat u voor 24/7 drive gaat werken, dan wel al bij ons werkt of hebt gewerkt dan zullen wij ook persoonsgegevens verwerken die nodig zijn in het kader van de personeels- en salarisadministratie, zoals BSN, kopie ID bewijs, bankgegevens, eventuele werkvergunning, gewerkte uren en overige benodigde gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van zakelijke relaties

Onder zakelijke relaties vallen contactgegevens van leveranciers, verkopers, medewerkers van opdrachtgevers,referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. 24/7 drive verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verstrekken o.a. de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. 24/7 drive kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan ondernemingen die tot dezelfde groep als 24/7 drive behoren, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin 24/7 drive hiertoe verplicht kan worden.

Doeleinden

24/7 drive kan uw persoonsgegevens onder meer verwerken om:

 • te reageren op vragen en opmerkingen;
 • nieuwsbrieven te versturen;
 • u te kunnen benaderen voor marketingdoeleinden en informatie over ons;
 • klachten en geschillen te behandelen;
 • uw geschiktheid te kunnen beoordelen voor bemiddeling naar (tijdelijk) werk of een opdracht;
 • een werknemers- of bemiddelingsrelatie en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden aan te gaan en uit te voeren;
 • de personeels- en bemiddelingsadministratie te beheren en te onderhouden;
 • een overeenkomst met een opdrachtgever aan te gaan en uit te voeren;
 • uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen door middel van  opleidingen en trainingen;
 • een beroep te kunnen doen op eventuele aanspraken op uitkeringen;
 • bedrijfsmedische zorg of bedrijfsmaatschappelijk werk te kunnen regelen;
 • te zorgen voor de benodigde verzekeringen;
 • accountantscontroles en audits uit te oefenen;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder belastingverplichtingen, verplichtingen met betrekking tot sociale zekerheid en re-integratie verplichtingen.

De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt op basis van een wettelijke verplichting, ter uitvoering van de overeenkomst die we met u zijn aangegaan of op basis van het gerechtvaardigd belang van 24/7 drive om haar diensten zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk uit te kunnen voeren. Wij zenden u alleen de nieuwsbrief toe met uw toestemming. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken via de link onderaan iedere nieuwsbrief.

Derden

Voor de hiervoor genoemde doeleinden kunnen we gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan onze IT leveranciers en Pensioenuitvoerder. Ook kan 24/7 drive uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers of aan andere ondernemingen die tot dezelfde groep behoren als 24/7 drive. Indien 24/7 drive daartoe op basis van wet of regelgeving verplicht is kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan bevoegde autoriteiten en overheidsinstanties in binnen en buitenland.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verhuurd voor commerciële doeleinden.

Cookies

24/7 drive maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Via de website van 24/7 drive worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het inschrijven als werkzoekende, solliciteren op een vacature of het inschrijven voor een nieuwsbrief. Ook worden functionele cookies gebruikt voor het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen.

Daarnaast maakt 24/7 drive gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt om de kwaliteit van de website te verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zou de informatie wel aan derden kunnen verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

De social media buttons op deze website bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s. Door middel van deze buttons worden door 24/7 drive geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst.

Bewaartermijn

De gegevens die u verstrekt bij uw inschrijving of reactie op een vacature bewaren wij tot één jaar na het laatste contact als er geen overeenkomst tussen u en 24/7 drive tot stand komt. Indien u niet meer door ons bemiddeld wilt worden, kunt u zich laten uitschrijven. De bewaartermijnen die wij hanteren zijn in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten en bewaartermijnen, zoals de fiscale bewaarplicht, dan wel langer indien dat nodig is voor de afhandeling van geschillen.

Beveiliging

24/7 drive doet haar uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een strikt beveiligingsbeleid dat periodiek wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Uw rechten

U heeft het recht 24/7 drive schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u inzage verzoekt ontvangt u van 24/7 drive binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien blijkt dat de door 24/7 drive verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u 24/7 drive verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan:
24/7 drive 
Ekkersrijt 7025
5692 HB Son
of
info@247drive.nl

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door 24/7 drive kunt u tevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 

Aanpassen Privacy/Cookie policy

24/7 drive kan deze Privacy/cookie policy wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. We raden u daarom aan deze verklaring regelmatig te bekijken.